Účtovníctvo

Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky podnikateľom - právnickým osobám (podvojné účtovníctvo) aj fyzickým osobám (jednoduché účtovníctvo)
Podvojné účtovníctvo

 • prvotné spracovanie dokladov, ich posúdenie
  z daňového hľadiska
 • vedenie hlavnej knihy účtov – pokladňa, banka,
  interné doklady
 • kniha faktúr – prijaté a vydané faktúry, ostatné
  pohľadávky a záväzky
 • kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
 • daňové priznanie - daň z motorových vozidiel
 • účtovná závierka , súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • daňové priznanie k dani z príjmov

Jednoduché účtovníctvo

 • prvotné spracovanie dokladov, ich posúdenie z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka – pokladňa, banka, interné doklady
 • kniha faktúr – vydané a prijaté faktúry
 • kniha hmotného a nehmotného majetku – odpisy
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz
 • daňové priznanie - daň z motorových vozidiel
 • účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz
  o príjmoch a výdavkoch
 • daňové priznanie k dani z príjmov
 
 

O nás     Účtovníctvo     Poradenstvo     Mzdy     Kontaktujte nás

Copiright (c) 2014  CALLIDE, s.r.o.  All right reservrd